Зовнішньополітичні інструменти «геостратегії реваншу» Російської Федерації

  • Olesia Fesyk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: зовнішня політика, геополітика, геостратегія, РФ, «м’яка» сила, «тверда» сила, міжнародна система

Анотація

У публікації проаналізовано внутрішньополітичні передумови та зовнішньополітичний інструментарій, який використовувався Російською Федерацією задля відновлення геополітичного домінування в міжнародній системі. Сформована однополярна міжнародна система, й утрата статусу одного з центрів сили на міжнародній арені після розпаду СРСРне влаштовувала російську політичну еліту. Тому нова команда на чолі з В. Путіним від початку поставила перед собою мету докласти зусиль, аби система повернулася до багатополюсності, та відновити втрачене геополітичне домінування. До внутрішньополітичних чинників, які спонукали до такої стратегії, ми віднесли розрізненість і нечітку суспільну ідентичність російського населення, надмірний патерналізм, перманентну суспільну депресію, національну нетерпимість, неоднорідність території та потребу населення в соціальній справедливості через агресивне й публічне задоволення імперських рефлексій. Ці чинники зумовлені розвитком економіки та формувалися під впливом інформаційною пропаганди, яка проводилася політичною елітою всередині країни. Обґрунтовано, що у своїй зовнішньополітичній діяльності РФ керується агресивним реалізмом, здійснюючи в зовнішній політиці стратегію гнучкого нападу з поєднанням інструментів «м’якої» та «твердої» сил залежно від регіону й інтересів, які переслідувала РФ; щодо цього міжнародна система повернулася до багатополярності.

Посилання

Асламова Д. Збигнев Бжезинский: Россия рискует превратиться в пустое пространство. Комсомольская правда. 2008. URL: https://www.crimea.kp.ru/daily/24190.4/397290/.

Aslamova D. Zby’gnev Bzhezy’nsky’j: Rossy’ya ry’skuet prevraty’t’sya v pustoe prostranstvo. Komsomol’skaya pravda. 2008. Rezhy’m dostupu do resursu: URL: https://www.crimea.kp.ru/daily/24190.4/397290/.

Карабанова М. А. Экономический инструментарий внешней политики России: особенности и перспективы использования. Общество: политика, экономика, право. № 4. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-instrumentariy-vneshney-politiki-rossii-osobennosti-i-perspektivy-ispolzovaniya.

Karabanova M. A. Ekonomycheskyj instrumentaryj vneshnej polytyky Rossyy: osobennosty y perspektyvы yspolzovanyya. Obshhestvo: polytyka, ekonomyka, pravo. № 4. 2016. https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-instrumentariy-vneshney-politiki-rossii-osobennosti-i-perspektivy-ispolzovaniya.

Лоссовський І. Є. Зовнішньополітична стратегія Путіна як нова доктрина обмеженого суверенітету. Електронне видання Інституту міжнародних відносин «Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки». 2015. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2514/2244.

Lossovs’ky’j I. Ye. Zovnishn’opolity’chna strategiya Putina yak nova doktry’na obmezhenogo suverenitetu. Elektronne vy’dannya Insty’tutu mizhnarodny’x vidnosy’n «Mizhnarodni vidnosy’ny’. Seriya: Polity’chni nauky’». 2015. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2514/2244

Марутян Р. «Різка сила» – нова тактика Китаю і Росії у інформаційному просторі. Інтернет-проект «Matrix-divergent». 2018. Режим доступу до ресурсу: http://matrix-info.com/2018/03/07/rizka-syla-novataktyka-kytayu-i-rosiyi-u-informatsijnomu-prostori/.

Marutyan R. «Rizka sy’la» – nova takty’ka Ky’tayu i Rosiyi u informacijnomu prostori. Іnternet-proekt «Matrix-divergent». 2018. URL: http://matrix-info.com/2018/03/07/rizka-syla-nova-taktyka-kytayu-i-rosiyi-uinformatsijnomu-prostori/.

Гетьманчук А., Єнін Є., Зарембо К. та ін «М’яка сила» України в регіоні: інструмент ефективної зовнішньої політики. Київ: [б. в.], 2011. 111 с.

«M’yaka sy’la» Ukrayiny’ v regioni: instrument efekty’vnoyi zovnishn’oyi polity’ky’ / [A. Get’manchuk, Ye. Yenin, K. Zarembo ta in.]. Kyiv: [b. v.], 2011. 111 s.

Ожеван М. А. Основні напрями зовнішніх інформаційно-маніпулятивних впливів на суспільні трансформації в Україні: засоби протидії. Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щокв. зб. Київ: НІСД, 2011. № 3 (20). С. 118–126.

Ozhevan M. A. Osnovni napryamy’ zovnishnix informacijno-manipulyaty’vny’x vply’viv na suspil’ni transformaciyi v Ukrayini: zasoby’ proty’diyi. Strategichni priory’tety’: nauk.-analit. shhokv. zb. Kyiv: NISD, 2011. № 3 (20). S. 118–126.

Світова гібридна війна: український фронт: монографія/за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ: НІСД. 2017. 496.

Svitova gibry’dna vijna: ukrayins’ky’j front: monografiya / za zag. red. V. P. Gorbulina. Kyiv: NISD. 2017. 496.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. URL: http://kremlin.ru/supplement/424.

Strategy’ya nacy’onal’noj bezopasnosty’ Rossy’jskoj Federacy’y’ do 2020 goda. Ofy’cy’al’nыj sajt Prezy’denta Rossy’y’. 2009. URL: http://kremlin.ru/supplement/424.

Седляр Ю. Інструменти зовнішньої політики держави у контексті системних змін міжнародних відносин. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, Миколаїв: Вид-во. «Український центр політичного менеджменту», 2009 Вип. 16. 368–376 с.

Sedlyar Yu. Instrumenty’ zovnishn’oyi polity’ky’ derzhavy’ u konteksti sy’stemny’x zmin mizhnarodny’x vidnosy’n. Suchasna ukrayins’ka polity’ka. Polity’ky’ i politology’ pro neyi. Ky’yiv, My’kolayiv: Vy’d-vo. «Ukrayins’ky’j centr polity’chnogo menedzhmentu», 2009. Vy’p. 16. 368–376 s.

Тимофеев И. Н. Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017–2024 гг.). Внешняя политика и безопасность. 2017. URL: https://www.csr.ru/issledovaniya/tezisy-po-vneshnejpolitike-i-pozitsionirovaniyu-rossii-v-mire/.

Ty’mofeev Y’. N. Tezy’sы po vneshnej poly’ty’ke y’ pozy’cy’ony’rovany’yu Rossy’y’ v my’re (2017–2024 gg.). Vneshnyaya poly’ty’ka y’ bezopasnost’. 2017. Rezhy’m dostupu do resursu: https://www.csr.ru/issledovaniya/tezisy-po-vneshnej-politike-i-pozitsionirovaniyu-rossii-v-mire/.

Филимонов Г. Культурно-информационные механизмы внешней политики США. Истоки и новая реальность : [монография]. Москва: РУДН, 2012. 408 с.

Fy’ly’monov G. Kul’turno-y’nformacy’onnыe mexany’zmы vneshnej poly’ty’ky’ SShA. Y’stoky’ y’ novaya real’nost: [monografy’ya]. – Moskwa: RUDN, 2012. 408 s.

Опубліковано
2018-04-26